ખેડૂત મોબાઇલ સહાય: ખેડૂતોને મળશે મોબાઇલ ખરીદવા માટે રૂ 6000 ની સહાય, ઓનલાઇન અરજી માહિતી

Mobile Sahay Yojana: ખેડૂત મોબાઇલ સહાય સરકાર દ્વારા ખેડૂતો માટે અનેક સહાયકારી અને સબસીડી ની યોજનાઓ ચલાવવામા આવે છે. ખેડૂતોને ખેતી વપરાશ માટે દરેક વસ્તુ ખરીદવા માટે સબસીડી યોજનાઓ અમલમા હોય છે. ખેડૂતો પણ આધુનિક દુનિયા સાથે તાલ મિલાવી શકે અને ખેતીમા સ્માર્ટફોન ના ઉપયોગ થી ફાયદા મેળવી શકે તે માટે મોબાઇલ સહાય યોજના અમલમા … Read more