જ્ઞાન સહાયક ભરતી જાહેરાત ૨૦૨૩

જ્ઞાન સહાયક ભરતી જાહેરાત ૨૦૨૩ – આ રીતે કરો અરજી : શિક્ષણ વિભાગ અંતર્ગત ગુજરાત રાજ્યની સરકારી અને બિનસરકારી અનુદાનિત માધ્યમિકશાળાઓમાં જ્ઞાન સહાયક ની જગ્યાઓ માટે ઉમેદવારોને અરજી કરવા માટે આમંત્રિત કરતી રોજગાર સૂચના બહાર પાડી છે આ રસ ધરાવતા ઉમેદવારો માટે એક શ્રેષ્ઠ તક છે વધુ વિગતો માટે નીચેનો લેખ વાંચો. જ્ઞાન સહાયક ભરતી … Read more