ગુજરાત રાજ્ય પાત્રતા કસોટી (GSET) નવેમ્બર 2023 || Online Apply GSET

ગુજરાત રાજ્ય પાત્રતા કસોટી (GSET) નવેમ્બર 2023 || Online Apply GSET ગુજરાત રાજ્ય દ્વારા, વડોદરાની મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટી, નોડલ એજન્સી, ગુજરાત રાજ્યના ઉમેદવારોની પાત્રતા નક્કી કરવા માટે 26-11-2023 (રવિવાર) ના રોજ 16મી ગુજરાત રાજ્ય પાત્રતા પરીક્ષા (GSET) યોજવાની જાહેરાત કરી છે. સમગ્ર ગુજરાત રાજ્યમાં 11 કેન્દ્રો પર 23 વિષયોમાં ગુજરાત રાજ્યની યુનિવર્સિટીઓ અને કોલેજોમાં આસિસ્ટન્ટ … Read more