ખેડૂત મોબાઇલ સહાય: ખેડૂતોને મળશે મોબાઇલ ખરીદવા માટે રૂ 6000 ની સહાય, ઓનલાઇન અરજી માહિતી

Mobile Sahay Yojana: ખેડૂત મોબાઇલ સહાય સરકાર દ્વારા ખેડૂતો માટે અનેક સહાયકારી અને સબસીડી ની યોજનાઓ ચલાવવામા આવે છે. ખેડૂતોને ખેતી વપરાશ માટે દરેક વસ્તુ ખરીદવા માટે સબસીડી યોજનાઓ અમલમા હોય છે. ખેડૂતો પણ આધુનિક દુનિયા સાથે તાલ મિલાવી શકે અને ખેતીમા સ્માર્ટફોન ના ઉપયોગ થી ફાયદા મેળવી શકે તે માટે મોબાઇલ સહાય યોજના અમલમા … Read more

ikhedut : ગુજરાત બગાયતી યોજના 2023

ગુજરાત બગાયતી યોજના 2023 :  ગુજરાત સરકારે  રાજ્યના ખેડૂતોને ગુજરાત બગાયતી યોજનાના લાભો માટે ઓનલાઈન પોર્ટલ શરૂ કર્યું. સરકાર ખેતી માટે અનેક યોજનાઓ શરૂ કરે છે યોજના સંબંધિત તમામ માહિતી ikhedut પોર્ટલ પર ઉપલબ્ધ છે. ગુજરાત રાજ્યનો કોઈપણ પાત્ર નાગરિક આ યોજના માટે ઓનલાઈન પોર્ટલ દ્વારા અરજી કરી શકે છે અને તેમની અરજીની સ્થિતિ મફતમાં તપાસી શકે છે. ikhedut … Read more